نتایج جستجو برای عبارت :

ترمیم چله پاره شده تابلو فرش

سیمیائیّة قصیدة "وشم النهر علی خرائط الجسد؛
الوشم الرابع" لمحمّد عفیفی مطر؛ دراسة فی العتبات النصیّة والأسالیب البصریّة*
حامد پورحشمتی، طالب
دكتوراه فی فرع اللغة العربیّة وآدابها بجامعة رازی – كرمانشاه
poorheshmati@gmail.com
شهریار همّتی، أستاذ مشارك فی
قسم اللغة العربیّة وآدابها بجامعة رازی – كرمانشاه
sh.hemati@yahoo.com
الملخّص:
لقد أدّی تحویل المعاییر والأنماط فی
قراءة النصّ الأدبیّ المعاصر إلی تغییر أفق النظرة والتحلیل علی تقویم القصائد
ونقدها ال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شالرنگی / شیشه ها / پیلمیکر / سریالسو / پوتیتوز / جورابا / تومیتوز / لدرایران / اسیدخوراکی / آساابزار / قرقاولی / ارامویل / آیروفرشی / باتلپلاستیک / امارزیرانداز / چرمساران / قنادیو / دکمه ساز / دشتبهشت / ایبیچیکن / شلوار / آمورف / ترگال / دراورپلاستیک / داگی / Arad Branding