نتایج جستجو برای عبارت :

دانلوداهنگ تصویری دکتر

زمــــــــان چیــــز عجیبی ست .
میـــــــــدود.جلـــــــــو میـــــــــــرود.
و دوست داشتنی ترین آدمهای زندگیت را یا کهنه میکند ،یا عـــــــــــــوض !
بعضی ها یا تغییر می کننـــــــد یاحقیقت درونـشــان مشخص مـیــشــود !
زمـــــان دیـــر یا زود به تـــو ثابـت خواهــــــــد کــرد که کدامشـــــــــان
مانـــدنی انــد و کدامشـــان رفتنی !!!
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها