نتایج جستجو برای عبارت :

دعانویس سید بودholoo نی نی سا

زماني که زندگی را برگزیدید
به خودتان متعهد شوید
که همه جنبه های وجود خود را زندگی کنيد
بلندگریه کنيد
عمیق بخندید
اشتباه کنيد
وآنگاه بیاموزید
اشتباه تکراری هرگز
تنبل باشید
وآنگاه اراده کنيد
خشمگین که شدید
بیاموزید که ببخشید
باکائنات ارتباط عاشقانه برقرارکنيد
به چالش ها باعمق جان بنگرید
بیاموزید وشادمان شوید
از این همه فرصت برای رشد وآگاهی پایکوبی کنيد
عاشق شوید بدون وابستگی
عاشق لحظه به لحظه ی زندگی وبودن
عشق راهمچون اشعه های خورشید بگس
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها