نتایج جستجو برای عبارت :

فرزاد حکیم زاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین واژه های سرچ شده در شیران شیروان : آدرس آموزشگاه دوتار شیروان . انتخابات شیروان . مهندس عاطفه سهر
استقبال تاریخی ده ها هزار نفری  از حکيم ارد بزرگ (اسطوره خراسان شمالی و شهرستان شیروان ، بزرگترین فیلسوف جهان) از زاویه دوربین جناب آقای "فرزاد صفاپور"
عکس ها و تصاویر استقبال تاریخی و حماسی مردم شیروان از حکيم ارد بزرگ  اسفند 1394
استقبال تاریخی  از حکيم ارد بزرگ (اسطوره شهر شیروان ، بزرگترین فیلسوف جهان)عکاس : فرزاد صفاپور


استقبال تاریخی  از حکيم ارد بزرگ (اسطوره شهر شیروان ، بزرگترین فیلسوف جهان)عکاس : فرزاد صفاپور

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است ، چند گامی پس رویم . حکيم ارد بزرگ  دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر . بزرگمهر حکيم بیا…همان
گونه که هستی بیا دیر مکن…گیسوان مواجت آشفتهفرق مویت پاشیده.بیا دلگیر
مشوبیا همان گونه که هستیبیا دیر مکنچمن ها را پایمال کرده به سرعت بیا.اگر
چه مروارید های گردنبندت بیفتد و گم شود.باز بیا و دلگیر مشواز کشتزارها
بیا،تندتر بیا…ابرهایی که آسمان را پو
دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان و تکیه گاه برگزیدگان است. حکيم ارد بزرگ فرزندان خویش را با آموزش اینترنت ، پیشگام جهان آینده سازیم. حکيم ارد بزرگعظمت فضای مجازی را آنگاه بیشتر می فهمیم ، که بدانیم ، به شمار آدمیان ، پندارها و اندیشه های گوناگون در آن شناور است. حکيم ارد بزرگریشه خوانی و بُن خوانی ، خواست جویندگان دانش است. روشنتـر آنکه ، آدمیان با یک سـرچ ساده به عصاره و شیره هر پرسشی می رسند. امروزه ، همگان به دنبال کلیدواژه های مهم هستند. آ
باید به پیشرو بودن بالید نه به گذشته دور. حکيم ارد بزرگتنها راه نجات یک سرزمین، آگاه نمودن توده مردم است. حکيم ارد بزرگبدون خودآگاهی میهنی ، کشور رنگ پیشرفت به خود نمی گیرد. حکيم ارد بزرگ عاشق میهن ، شرف ، آزادی و انسانیت بودن فراتر از عشق ورزی به سیمای دیگریست. حکيم ارد بزرگاین اشتباه است که همبستگی ملی و میهنی خویش را در رخدادهای شوم و جنگ بجوییم. جشن ها و کار و کوشش های میهنی می توانند نماد همبستگی ملی باشند. حکيم ارد بزرگچگونه بر بزرگی کاخ
 آدم بزرگ، زورگو نمی گردد، آدم کوچک است که پلید و دیو کردار می شود. حکيم ارد بزرگآدم کوچک ، بیش از حق خود می خواهد. حکيم ارد بزرگآدم های کوچک ، باور خویش را بهترین اندیشه می دانند. حکيم ارد بزرگآدمهای کوچک در کوچه و خیابان با صدایی بلند قهقهه می زنند و فریاد می کشند. حکيم ارد بزرگاندیشه آدمهای کوچک همواره درگیر حاشیه ها و شاخه و برگ هاست ، آنها همواره از پرداختن به ریشه ها در هراس هستند ، گویا منتظرند دیگران حرف های آنان را بزنند ، تا آنها کمت
خرد ، ابزار توانایست. حکيم ارد بزرگادب ، نمایه آغازین خرد است. حکيم ارد بزرگخرد ، برآیند دانش و آزمودن های ماست. حکيم ارد بزرگحکمت بیش از هر چیز ، به دانش و تجربه تکیه دارد. حکيم ارد بزرگخردورزی ، آدمیان را پاک خواهد نمود. حکيم ارد بزرگخردمندی از دیدگاه اُرد ، شناخت مهربانی و کوشش در راه هم افزایی جهانی آن است. حکيم ارد بزرگنگاه خردمندان به ریشه ها می رسد ، و دیگران به شاخه ها. حکيم ارد بزرگ نگاه و آرمان حکمت ، خردمندانه زیستن است. حکيم ارد بزرگ
- فرگرد فرهنگفرهنگ باید دربرگیرنده انسان دوستی ، آزادی خواهی و مهر به گیتی باشد. حکيم ارد بزرگفرهنگ درست به خوبی و پاکی گرایش دارد ، از جنگ و ستیز بیزار است و ادب و نیک رفتاری را می پسندد. حکيم ارد بزرگدر بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند. حکيم ارد بزرگشالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ درست است. حکيم ارد بزرگفرهنگ بزرگداشت ، جشن رشد و بالندگی است. حکيم ارد بزرگخردمندان و هنرمندان ، سازندگان آینده اند. حک
فیلسوف حکيم ارد بزرگ  درباره ارزش و جایگاه رسانه در عصر حاضر سخنان بسیار عمیقی در کتاب سرخ دارند که بخشی از آنها را تقدیمتان می نمایم :رسانه های آزاد ، دشمن همیشگی بزهکارانند. حکيم ارد بزرگدموکراسی و مردمسالاری بدون داشتن رسانه های آزاد بی معناست . حکيم ارد بزرگرسانه های آزاد ، باید زبان مردم باشند. حکيم ارد بزرگرسانه های آگاه، پیوسته در حال پیشروی هستند ، هر روز نام کشور ، استان ، شهر و روستای خود را، به بهترین گونه و با خبرهای تازه به جها
زیبایی، در مهربانی است. فیلسوف حکيم ارد بزرگبا ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است. فیلسوف حکيم ارد بزرگآنانی که کنشی ندارند و وارستگی را در ریاضت و پشت کردن به گیتی می دانند ، تکه گوشت هایی بیش نیستند. فیلسوف حکيم ارد بزرگ آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه را روی نداده ، می توان به خواست خویش بنا نمود. فیلسوف حکيم ارد بزرگآنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود ، بی گمان ، آموزگار آیندگان خ
شورانگیزترین مهر ، دلدادگی به میهن است. حکيم ارد بزرگفداکاری در راه میهن ، بخشی از سرشت خوبان است. حکيم ارد بزرگفداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست. حکيم ارد بزرگفر میهن ، به جوانان راستین و آزاده اوست. حکيم ارد بزرگستایش گران میهن ، ن و مردان آزاده اند. حکيم ارد بزرگمیهن، از آن همه مردم یک کشور است ، با هر رنگ، نژاد و زبانی. حکيم ارد بزرگمیهن، باید گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی باشد. حکيم ارد بزرگمیهن دوستان ، آز
اینترنت ، ارزش زمان را به آدمیان یادآوری نمود ، و بی شک ، جهان رو به خلاصه گرایی در متون و نوشته هاست . فیلسوف حکيم ارد بزرگاینترنت ، مهر و دوستی ، میان آدمیان را افزون نمود. فیلسوف حکيم ارد بزرگاینترنت ، مهمترین ابزار پیشرفت همه جانبه یک سرزمین است. فیلسوف حکيم ارد بزرگاینترنت ابزار آگاهیست ، گریزی از روشنی و نور نیست. فیلسوف حکيم ارد بزرگتلویزیون آدم های پیشرو، همواره خاموش است. فیلسوف حکيم ارد بزرگاعتیاد به تلویزیون و ماهواره ، هزار برابر
کتاب ((کاوشی بر آرای بزرگترین فیلسوف جهان)) اثر خانم "فاطمه مشایخی" را به همه علاقمندان فلسفه و بویژه علاقمندان به اندیشه های فیلسوف حکيم ارد بزرگ پیشنهاد می کنم بخوانید . مجموعه ایی از زیباترین و عمیق ترین جملات و اندیشه های فلسفی است و مطمئنم مورد توجه شما قرار می گیرد. در پایان همین مطلب لینک تلگرام این کتاب هم قرار داده شده است. که می توانید در تلگرام آن را دنبال کنید.​​جشن های بزرگ ، انگیزه افزایش باروری و پویایی می شوند. حکيم ارد بز
سرپرستان رسانه های خبری همچون خبرگزاری ها ، سایت ها ، وبلاگ ها و کانال های خبری شبکه های اجتماعی و همچنین رادیو و تلویزیون ، اگر می خواهند هر روز خوانندگان و بینندگان اخبارشان بیشتر شود ، چاره ایی جز پرداختن به خبرهای مثبت و غرور آفرین ندارند. آنها باید نگاهی ویژه به توانمندی های بومی خود در روستا ، شهر و کشور خویش داشته باشند . پس پوشش اخبار امید بخش می تواند همراهان شما را هر روز بیشتر از پیش کند. بنگاه های خبری که پیوسته در حال پراکندن خبره
شورانگیزترین مهر ، دلدادگی به میهن است. حکيم ارد بزرگفداکاری در راه میهن ، بخشی از سرشت خوبان است. حکيم ارد بزرگفداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست. حکيم ارد بزرگفر میهن ، به جوانان راستین و آزاده اوست. حکيم ارد بزرگستایش گران میهن ، ن و مردان آزاده اند. حکيم ارد بزرگمیهن، از آن همه مردم یک کشور است ، با هر رنگ، نژاد و زبانی. حکيم ارد بزرگمیهن، باید گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی باشد. حکيم ارد بزرگمیهن دوستان ، آز
آغاز عملیات آزادسازی منطقه سنجار عراق     ۱۳۹۴\۰۸\۲۱ - ۹:۴۲ AMنیروهای پیشمرگ با فرماندهی مستقیم مسعود بارزانی برای آزادسازی شهر سنجار از دست گروه تکفیری- صهیونیستی داعش وارد عمل شدند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری سومریه نیوز، نیروهای پیشمرگ کرد علمیات آزادسازی شهر سنجار»، واقع در صد و ده کیلومتری شمال غرب موصل، را زیر نظر مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق آغاز کردند.عملیات بامداد امروز (پنج شنبه) با حمایت ه
 کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)کسی که گوش به سخن خردمندان دارد ، از خواری و زبونی به دور است. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان، رفتن به سوی رخدادهای تازه است. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)گفتار و کردار آدمهای پیرامون ما ، خواه ناخواه ، بر اندیشه ما تاثیرگذار خواهند بود. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)   آدم های خودخور و نالان ، دوستان خوبی برای ما نیست
هنوز تکلیف کواچ را مشخص نکردیم     ۱۳۹۴\۰۸\۱۲ - ۱۲:۰۲ PMرییس فدراسیون والیبال گفت: وقتی هنوز تکلیف کواچ را مشخص نکردیم نمی توانیم درباره قطعیت همکاری با گزینه جدید صحبت کنیم.محمدرضا داورزنی در گفتگو اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: شرایط کنونی به گونه ای است که هر کسی برای خودش نامی را مطرح کرده و می‌گوید این فرد گزینه اصلی فدراسیون برای هدایت تیم ملی والیبال است در صورتیکه این درست نیست.وی گفت: متاسفانه برخی دنبا
 نوا زنده است یا مرده ؟ رنگ ها بخشی از پیکره ایی زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چگونه؟ ، اگر به این پرسش ها خوب بنگریم ، خواهیم دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند ، ما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند ، ما را آرامش دهد و یا به خشم آورد ، پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و … به هزار زبان با ما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی هستند. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)ورزش ابزاری برای بهروزی اس
تحقیقات هنوز در مرحله جمع آوری اطلاعات قرار دارد     ۱۳۹۴\۰۸\۱۶ - ۷:۵۱ PMمسئول کمیته تحقیقات درباره سقوط هواپیمای روسی در نشست خبری در قاهره اعلام کرد: تحقیقات هنوز در مرحله جمع آوری اطلاعات و انتقال بقایای هواپیما به قاهره قرار دارد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی النیل ، المقدم گفت: لاشه هواپیما در مساحت دوازده کیلومترمربع پراکنده شده بود. وی افزود: ثبت اطلاعات در جعبه های سیاه،  بیست و سه دقیقه پس از آغاز پرو
 همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، کار بیشتر برای مردم است. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)یکی از مهمترین وظایف پدران و مادران این است که بدون خجالت و پرده پوشی ، بسیار شفاف و روشن درباره مسایل جنسی و سوء استفاده های احتمالی دیگران به فرزندان خویش آگاهی های لازم  را بدهند. حکيم ارد بزرگ
 فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان برای ناراستی های خود و انجام ندادن کارهایشان دارند . حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)فریادرس پاکزاد است، او گوشش پیشتر تیز شده و آماده کمک رسانی است. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)فریادهای دردناک و ستمدیده ، شمشیرهاییست که هر آن ، به گونه ای بر روان ستمگران فرود می آیند. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg) فریادهای درونمان، به ما می گویند که تا چه اندازه، از خویشتن خویش دوریم. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg) عشق ، هما
قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg) کار گروهی، بدون همراهی جوانان شوریده و کوشا، بی سرانجام است. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)کارگزار و مدیر اجرایی را نمی توان برای رایزنی و م برگزید. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)  دیوانسالاران و مدیران، باید پشتیبان و همراه گروه های مردمی باشند. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در ت ، خنده آور است. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)سرپرست ، باید نماد کا
 چهارمین سخن از فرگرد انسانیت در کتاب سرخ حکيم ارد بزرگ: ((بزرگ زادگی ، تنها از آن کسانی است که انسانیت دارند.))از دیدگاه فیلسوف حکيم ارد بزرگ درجه بزرگی هر فرد ، در میزان انسانیت اوست. همواره می شنویم و یا می بینیم که برخی به نیاکان خود می بالند و می گویند ما از فلان تبار هستیم و شاهزاده ، امیرزاده و خانزاده و . هستیم ، آیا این ریشه می تواند برای ما ارزشی خاص محسوب شود؟ آیا می توان آدمهای ناراست و پلید رفتار را به صرف داشتن فلان ریشه خانواد
 تنها مادر و پدر ، خواست های فرزند را ، بی هیچ چشم داشتی برآورده می سازند. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)جدایی از زندگی شویی ، دلیلی برای رها کردن فرزند نیست . رها نمودن فرزند ، هم وزن جنایت ، شرم آور است. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)جریان های آلوده ، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg) کسی که در برابر همسر خویش از خانواده و بستگان خود، بدگویی می کند، خواری ابدی را به جان خریده است. حکيم ارد ب
 ناچیزترین گونه عشق ، دلدادگی به آدمی دیگر است به جای چنین خواستی باید عاشق انسانیت ، میهن ، شرف و آزادی بود. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)نماز عاشق ترتیبی ندارد ، چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی ، این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت ، نشکنی و اگر شکستی ، باز هم ناامید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است. حکيم ارد بزرگ (Hakim
 خارهای کوچک ، زخم به جان نمی زنند ، بلکه با آن می آمیزند ، برای مقابله با روزهای سخت تر. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)دوستی با رنج ها و درد ها ، مانند دوستی با دشمن ستیزه جوست ، باید بر ناراستی ها تاخت ، که این تنها راه ماندگاریست. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)رنج ، ما را نیرومندتر می سازد ، اما این هم دلیلی برای دویدن به سوی سختی ها و رنج ها نیست. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg) گیتی ، آوای مهربانی و شادیست. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg) گیتی به سوی آینده پیش
بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و همچنین گیتی گره خورده است. حکيم ارد بزرگ رویا پردازی که کارآفرین هم باشد ، می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار شود. حکيم ارد بزرگ روان شایستگان ، به پدید آورندگی و آفرینش گرایش دارد. حکيم ارد بزرگانسانیت که باشد ، سوء استفاده از دیگران گم می شود. حکيم ارد بزرگسخن آموزگارانی که نوای مهربانی سر می دهند، در سینه و جان شاگردان جاودانه می ماند. حکيم ارد بزرگنامیرای راستین ، کسی است که ستاره مهر آدمیان شده است. حکيم ار
 آزادی همگان را پاس بداریم. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)آگاهی ، تنها راه رسیدن به آزادیست. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)به نام آزادی ، نمی توان کسی را کشت. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg) مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، رایزنی و م با ریش سپیدان را فراموش نمی کند. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)مردانی که همواره از جایگاه و هنجار ن پشتیبانی می کنند ، خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند. حکيم ارد بزرگ (Hakim Orod Bozorg)  ناتوان ترین آدمیان ، آنانی هستند که نیرو
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها