نتایج جستجو برای عبارت :

من از روز ازل بختوم کج افتاد

مهارتهای اجتماعی و عاطفی کودکان LD(کودکان دارای مشکلات ویژه یادگیری)
ناتوانی های یادگیری
ممکن است  برای کودکان بسیار ناامیدکننده  باشد. تصور کنید که کودک با مشکلی روبروست که
تمام دوستان او به سهولت از کنار آن می گذرند.
کودک LDدر کلاس
درس نگران است و احساس شرم می کند و تلاش می کند تا بتواند توانایی خود را نشان
دهد . این موضوع برای  کودکان تیز هوش  LDبسیار غیر عادی و
ناامیدکننده تر است.
کودکان و نوجوانان
با ناتوانی های یادگیری ممکن است د
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها